Citaten

Citaten uit Kort Manifest

“We moeten eindelijk erkennen dat Afrikaanse landen juist omwille van ontwikkelingshulp arm zijn en arm blijven.” (Dr. Dirk Crols, Niets ontziende hulp, nr. 188, juli – augustus 2011, blz. 5)

“Maar in een steeds meer geglobaliseerde wereld en in een eengemaakt Europa, is het absolute noodzaak dat Nederland en Vlaanderen fusioneren tot één staat om cultureel te overleven. Ik stel vast dat men dit in Nederland momenteel veel beter begrepen heeft dan in Vlaanderen.” (Edwin Truyens, Nederland omdat het moet, nr. 186, april – mei 2011, blz. 5)

“Wie de waarheid toch nog wil verkondigen, weet vooraf dat spot, hoon en woede zijn of haar deel zullen zijn. Dàt is de kern van de zaak, zowel in de hetze tegen Léonard als in de campagne tegen Mariska Orbán.” (Edwin Truyens, Van Mgr. Léonard en Mariska Orbán, nr. 183, november – december 2010, blz. 5)

“Voor de meeste burgers betekent de EU geldverspilling, bureaucratie, lekkende buitengrenzen, verlies van identiteit. De burger baalt van de om zich heen grijpende Pan-Europese Gleichschaltungsdrang incl. betweterij.” (Guido Naets, De EU v. de “populisten”. Is er nog ruimte voor eigenheid?, nr. 182, oktober – november 2010, blz. 7)

“De belangrijkste voorwaarde om de toevloed van nieuwe vreemdelingen in te dijken is een hoger geboortecijfer bij onze volksgemeenschap.” (Edwin Truyens, Nationalisme en migratie – deel 2, nr. 181, augustus – september 2010, blz. 2)

“Wat we vandaag lezen, horen en zien mag ons Christenen dan ook niet bitter maken of vertwijfeld of ons met een vals schaamtegevoel opzadelen. De Kerk dat bent u en ik, dat zijn ontelbare vrouwen en mannen, bisschoppen, priesters en leken die dagdagelijks proberen hun plicht te doen met vallen en opstaan maar steeds vanuit de kracht van de Blijde Boodschap. Dergelijke Kerk is geen statische, op zichzelf teruggeplooide archaïsche structuur, zij wordt elke dag opnieuw gemaakt.” (Peter de Vos, Seksueel misbruik in de Kerk – 2, nr. 179, mei – juni 2010, blz. 3)

“Popper mag dan al geëvolueerd zijn van marxist naar sociaaldemocraat (14), hij heeft onmiskenbaar dictatoriale trekjes overgehouden. In zijn open samenleving wil hij zelfs het formaat van verkiezingspamfletten standaardiseren en electorale aanplakbiljetten afschaffen. U kan het nalezen in noot 27 op blz. 786. Met dergelijke democraten heeft de democratie geen vijanden nodig om ze af te schaffen.” (Edwin Truyens, Schutskringen in een open samenleving, nr. 177, feb. – maart 2010, blz. 14)

“Maar in alle tijden en alle beschavingen hebben echte kunstenaars, of ze nu abstract of figuratief werkten, altijd geweten dat hun artistieke arbeid ook een religieuze dimensie had. Dat zij de ziel achter de dingen liet zien. Of toch minstens vermoeden.”(Marc Joris, Abstract en figuratief, nr. 176, jan.- feb. 2010, blz. 5)

“Daarnaast kan ook een duidelijker opdracht voor de VRT heel wat problemen uit de weg helpen. Die instelling spendeert belastinggeld aan programma’s, die door de vrije markt perfect kunnen gefinancierd worden. Concreet: moeten we nu echt belastingsgeld blijven besteden aan de drukdoende egotripperij van Peter Live, terwijl onze pensioenen beschamend laag zijn en aan de onderkant van de samenleving een groeiende groep Vlamingen de touwtjes niet aan elkaar geknoopt krijgt?” (Steven Janssens, nr. 176, jan. – feb. 2010, blz. 6)

“De kern van mijn betoog is dus dat het respect voor de concrete waardigheid van alles wat ons omringt – mensen op de eerste plaats – de enige manier is om de ware menselijkheid te realiseren. Ik noem dat esthetica: een erkenning van de schoonheid van het concrete rondom ons.” (Jaak Peeters, Een verkeerde Verlichting, nr. 175, nov. – dec. 2009, blz. 9)

“Het is de plicht van onze regeringen om in ruil voor de godsdienstvrijheid in onze landen, wederkerigheid te eisen in de islamitische wereld. Zolang die wederkerigheid niet bestaat, is het hoe dan ook grondig fout om de islamitische godsdienst hier te erkennen en als gevolg daarvan te subsidiëren, onder welke vorm ook. Als de islam uit zichzelf niet in staat is om te aanvaarden dat er een verschil is tussen de eigen geloofsgemeenschap die mag en moet aannemen dat men het enige ware geloof belijdt en de niet-moslims die hetzelfde recht hebben m.b.t. hun geloof of die het recht hebben zonder meer ongelovig te zijn, dan moet men dat maar van buitenaf inpeperen.” (Edwin Truyens, Islam en vrijheid van godsdienst, nr. 174, okt. – nov. 2009, blz. 6)

“De politiek die België tegen de joden voerde bij het uitbreken van de oorlog, deed deze staat al meteen elk moreel recht verliezen om na de bevrijding om het even welke nationalistische collaborateur te vervolgen.” (Edwin Truyens, The Belgianisation of Europe. God beware het, nr. 174, okt..-nov. 2009, blz. 12)

“En zowel binnen als buiten de kerk is een schreeuwende behoefte aan spiritualiteit en zingeving. Miljoenen mensen voelen de ‘godvormige holte’ aan – dixit Salman Rushdie – die het materialisme in hun hart heeft achtergelaten. Er is zeker een vruchtbare voedingsbodem voor een christelijke renaissance.” (Marc Joris, De klei en het vuur, nr. 171, mei-juni 2009, blz. 7)

Hoe men het ook draaie of kere, wij Nederlanders vormen de meerderheid in deze staat, maar we gedragen ons nog altijd als een minderheid en klampen ons daarom vast aan wettelijke regels die we normaal niet nodig zouden moeten hebben. (Edwin Truyens, Bonne Année, nr. 169, feb.-maart. 2009, blz. 3)

“Als we economisch willen overleven, moeten we afstappen van onze provincialistische mentaliteit en moeten we tevens de vraag durven stellen of Vlaanderen het wel alleen zal kunnen. Als we in alle objectiviteit en na afweging van alle beschikbare gegevens geen absolute zekerheid hebben, dat dit inderdaad het geval is – wat ik persoonlijk vrees-, dient het scenario voorbereid van een vereniging met Nederland op economisch en dus noodzakelijkerwijze ook op institutioneel vlak.”(Peter de Vos, Het einde van het kapitalisme ? nr. 166, okt. – nov. 2008, blz. 4)

“Er is geen enkel adequaat middel om zekerheid te vinden over de realiteit van de materiële of de immateriële wereld. We zullen nooit weten of we mensen zijn die dromen dat ze vlinders zijn, of vlinders die dromen dat ze mensen zijn.” (Marc Joris, Bestaat de wereld?, nr. 166, okt. – nov. 2008, blz. 8)

“Christenen moeten de caritas beoefenen tegenover personen, maar moeten zonodig hard zijn in het aanklagen van bepaalde praktijken, zelfs indien die door de heersende ‘paarse’ moraal als belangrijke verworvenheden worden beschouwd.” (Matthias Storme, Vrijheid van meningsuiting, nr. 165, aug.-sep. 2008, blz. 10)

“Beweren dat men voorstander is van confederalisme, maar geen separatist, is zowat hetzelfde als zijn aanhankelijkheid aan België betuigen door de Marseillaise te zingen.” (Edwin Truyens, Non, non rien n’a changé… nr. 160, jan. – feb. 2008, blz. 3)

“Vermits het gedrag van Mohammed de basis vormt van de islamitische wetgeving, is het misbruiken van kleine meisjes sindsdien in de islam een door Allah goedgekeurde daad, zolang het maar binnen een officieel bezegeld huwelijk gebeurt.” (Marc Joris, “Een meisje van negen jaren”, nr. 160, jan.-feb. 2008, blz. 2 – 4)

“Ik moet er altijd aan denken als ik de globalistische hoogmis van de G8 zie: zonder de scheiding van 1830 zaten de Nederlanders daar aan de tafel. Ik herhaal het: het blijft jammer dat het Vlaams buitenlands beleid aan die band met het Noorden te weinig aandacht besteedt.” (Alain Mouton, Over ons buitenlands beleid, nr. 155, mei-juni 2007, blz. 6)

“Het is zelfs niet voldoende resoluut te kiezen voor onafhankelijkheid, men moet dringend de geesten bewust maken van onze Nederlandse identiteit en alles in het werk stellen om de economische, culturele, sociale en politieke integratie van Noord en Zuid te bevorderen. Slechts in Nederlandse eenheid kunnen we voldoende politieke, economische en culturele kracht ontwikkelen om de vervreemding van onze identiteit af te wenden.” (Edwin Truyens, Het smeer, nr. 154, april – mei 2007, blz. 3)

Onze toppolitici zijn zo begaan met hun machtspositie en zo vol van zichzelf, dat zij voor ons denken, maar al te goed weten wat goed is voor ons en bijgevolg in hun verwaandheid hoe langer hoe meer wetten maken waarin beslist wordt wat wij niet mogen zeggen, schrijven of doen. Vooralsnog kan men ons denken niet controleren, zoniet zou dit zonder meer ook gesanctioneerd worden. De negationismewet, de wet op het racisme en de antidiscriminatiewet zijn wetten die thuishoren in dictatoriale regimes en die haaks staan op de democratische beginselen. En er circuleren nog altijd voorstellen om die wetten verder aan te scherpen. (Edwin Truyens, Democratie en polyarchie, nr. 139, mei – juni 2005)

Brussel, zaterdagavond 2 april 2005. In het kader van de Quinzaine de la Bande Dessinée brengt de burgemeester van Angoulème, Philippe Mottet, een bezoek aan Brussel en op die avond gebruikt hij een feestmaaltijd met de burgemeester van Brussel, Freddy Thielemans. Om 21.53 uur meldt een SMS-berichtje de dood van paus Johannes-Paulus II. Freddy Thielemans, die op zo’n uur naar gewoonte al heel wat alcohol heeft gedronken, roept daarop met luide stem: “Du champagne pour tout le monde et de l’eau pétillante pour Monsieur Philippe Mottet.” Daarop veert deze laatste beledigd recht en verlaat met zijn gevolg de zaal.
Freddy Thielemans gaat door voor een Franstalige socialist, maar is een verfranste Nederlander. Noem het een renegaat of een franskiljon, zoals u verkiest. Hij is vrijzinnig (wat zijn goed recht is), en ik vermoed dat zijn belangrijkste activiteit is: het nuttigen van alcoholische dranken. De man is burgemeester van Brussel, de hoofdstad van een onstaat maar ook van Europa. Het belet hem niet, niet alleen de burgemeester van Angoulème, maar met deze miljoenen katholieken overal ter wereld te beledigen. Tenslotte heeft hij zijn wansmakelijke uitspraak niet gedaan in de privé-sfeer, aan de toog van een groezelig café, maar op een ogenblik dat hij zijn burgemeestersfunctie waarnam. Heeft de o zo katholieke koning van deze onstaat Freddy Thielemans op het matje geroepen en hem een reprimande gegeven ? Maar neen, laat staan dat men hem uit zijn functie zou ontzet hebben. Voor zo’n bagatel toch niet. (Edwin Truyens, Du champagne pour tout le monde, nr. 138, april-mei 2005)

Sommige individuele moslims kunnen natuurlijk wel democraten zijn. Tenminste als zij de islam niet al te ernstig nemen. Want de islam is een totalitair politiek-religieus systeem, dat absoluut niet te verzoenen is met de democratie. (Marc Joris, Islam en democratie, nr. 138, april – mei 2005)

“Niettegenstaande het IJzerbedevaartcomite van meet af aan geprobeerd heeft een zo breed mogelijk volksdeel achter zich te krijgen, toch kan men het zich niet anders indenken dan wortelend in nationalistische en pacifistische politieke stromingen en dus, tot nader order, tegengesteld aan het Belgisch establishment. Niet salonfahig, maar non-conformistisch. Welnu, het is duidelijk dat het IJzerbedevaartcomite in sneltreinvaart het non-conformisme de jongste jaren volledig heeft verlaten. Het IJzerbedevaartcomite maakt voortaan deel uit van het establishment. De radicalere standpunten inzake de communautaire problematiek doen daaraan geen afbreuk: ze betekenen niet meer dan het woordgekraam van politieke partijen die daarmee electoraal garen hopen te spinnen.”
(Edwin Truyens, Op de rechteroever ?, nr. 124, juli-augustus 2003)

“De islam is modern, jawel. En Hitler beschermde de joden, Stalin was een zachtmoedige filantroop, Dutroux hield van kinderen, de Armeniërs zijn nooit uitgeroeid, en de torens van het World Trade Centre staan nog altijd overeind.”
(Marc Joris, Achterhaald door 11 september, nr. 120, januari – februari 2003)

“Dat na Mao’s machtsgreep tientallen miljoenen Chinezen aan de weldaden van zijn bewind zouden ten onder gaan, schijnt aan de hedendaagse Westerse intellectuelen voorbij te gaan zonder zelfs maar een rimpeling op het oppervlak van hun anders zo overgevoelige geweten te veroorzaken.”
(Koenraad Elst, De Koude Oorlog in terugblik, nr. 119, november – december 2002)

Foto van ezels uit Kort Manifest nr. 178 van april - mei 2010

Foto van Dirk de Groof in nr. 178 van april – mei 2010