Verklaring inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Deze webstek werd opgebouwd en onderhouden conform de toelatingsvoorwaarden overeengekomen met de auteursrechtenvereniging SABAM.

GDPR

Sedert 25 mei 2018 is een nieuwe Europese verordening inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (GDPR) van kracht. Deze verordening legt een aantal regels op in verband met de verzameling en de verwerking van persoonsgegevens.

Het Vormingsinstituut Wies Moens is zich terdege bewust van het belang van deze regelgeving en doet al het nodige om er zorg voor te dragen dat zij wordt nageleefd. Als organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens hebben wij een kader uitgewerkt van technische en organisatorische maatregelen en de nodige controles ontwikkeld voor de bescherming en de beveiliging van deze gegevens. Al onze medewerkers zijn hiervan op de hoogte en zijn zich bewust van de gevolgen van de GDPR op de werking van de vereniging.

De gegevensbescherming binnen onze vereniging werd formeel toevertrouwd aan een GDPR-
verantwoordelijke en een GDPR-dossier werd aangelegd. Dit dossier bestaat uit

 • Een beleidsverklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens
 • Een dataregister dat de gegevenscategorieën bepaalt die van toepassing zijn op de personen van wie wij gegevens opslaan en verwerken
 • Een verwerkingsregister dat de verwerkingsprocessen van de persoonsgegevens beschrijft.
  De GDPR-verantwoordelijke van onze vereniging is:
  Edwin Truyens
  Scheihagenstraat 54
  2550 Kontich
  Tel. 03/457.13.51
  E-post: edwin.truyens@skynet.be

Onze GDPR-beleidsverklaring wordt u op eenvoudig verzoek gericht aan onze GDPR-verantwoordelijke toegezonden.